این سایت در آگوست سال 2022 راه اندازی شد و در حال جمع آوری اولین دسته از گزارش های مشاهده یوفو است. هر ماه یک دسته جدید از گزارش ها در اینجا ارسال می شود. این صفحه را نشانه گذاری کنید و با ما همراه باشید!

محتوای جدید را مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل بگیرید.

اعتبار ویدئو: iStockphoto | ویرایش ها: ClickUFO