កសិករ៖ “តើ​អ្នក​ទាំង​ពីរ​កំពុង​ធ្វើ​អ្វី​នៅ​ចម្ការ​ខ្ញុំ​នៅ​កណ្តាល​យប់?” 👽 #1: "មែនហើយ ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលយើងមិនធ្វើ គឺចាប់ពង្រត់មនុស្ស"។ 👽លេខ ២៖“ពេល​នេះ​យើង​បាន​ជម្រះ​រួច​ហើយ តើ​គោ​របស់​អ្នក​នៅ​ឯ​ណា?»។

ឥណទានវីដេអូ៖ iStockphoto | កែសម្រួល៖ ចុចយូអេហ្វ

ទទួលបានមាតិកាថ្មីដែលបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅប្រអប់ទទួលរបស់អ្នក។