ਕਿਸਾਨ: “What are you two doing on my farm in the middle of the night?” 👽#1: “Well, I’ll tell you what we’re NOT doing, abducting people.” 👽#2:Now that we’ve cleared that up, where are your cows?”

ਵੀਡੀਓ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: iStockphoto | ਸੰਪਾਦਨ: ClickUFO

ਆਪਣੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਓ.