بزګر: "تاسو دوه نیمه شپه زما په فارم کې څه کوئ؟" 👽 #1: "ښه، زه به تاسو ته ووایم چې موږ څه نه کوو، خلک تښتول." 👽# 2: "اوس چې موږ دا پاکه کړه، ستاسو غواګانې چیرته دي؟"

د ویډیو کریډیټ: iStockphoto | تدوین: ClickUFO

نوي مینځپانګې مستقیم ستاسو ان باکس ته وسپارئ.