වෙබ් අඩවිය 2022 අගෝස්තු මාසයේදී දියත් කරන ලද අතර, එහි පළමු UFO දර්ශන වාර්තා එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක යෙදී සිටී. සෑම මසකම නව වාර්තා සමූහයක් මෙහි පළ කරනු ලැබේ. මෙම පිටුව පිටු සලකුණු කර රැඳී සිටින්න!

නව අන්තර්ගතයන් ඔබගේ එන ලිපි වෙත කෙලින්ම ලබා දෙන්න.

වීඩියෝ ණය: iStockphoto | සංස්කරණ: ClickUFO