කපුලාවක් සහිත තැටියක හැඩැති UFO ක කළු සහ සුදු රූපය පසුබිමේ වළාකුළු පිරි අහසකට එරෙහිව පෙරබිමෙහි සැරිසරන ආකාරය පෙන්වයි.

නව අන්තර්ගතයන් ඔබගේ එන ලිපි වෙත කෙලින්ම ලබා දෙන්න.